Lid Raad van Toezicht

Sint Jacob

Stichting Sint Jacob is een ambitieuze zorginstelling met 700 medewerkers en 800 cliënten in de regio Zuid-Kennemerland. Stichting Sint Jacob biedt zorg- en dienstverlening vanuit zeven woonzorglocaties en een modern centrum voor revalidatie. Sint Jacob heeft hart voor zorg die bestaat uit:

 • kleinschalige woonzorg
 • psychogeriatrische zorg (voor ouderen met hersenaandoeningen)
 • somatische zorg (voor ouderen met lichamelijke aandoeningen)
 • complexe ouderenzorg (voor ouderen met meerdere aandoeningen)
 • eerstelijns verblijf (kortdurende opname)
 • geriatrische revalidatie

Bestuur en toezicht

De tweehoofdige raad van bestuur (RvB) bestaat sinds oktober 2017 uit een bestuurder Zorg & Revalidatie (Irma Krieg) en een bestuurder Bedrijfsvoering (Eduard van Bockel). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, inclusief de bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en huisvesting. De RvB voert in het kader van de medezeggenschap regelmatig overleg met de ondernemingsraad (OR) en de centrale cliëntenraad (CCR).

De RvB legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT) conform de principes van Governancecode Zorg 2017. De RvT bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken bij Sint Jacob. Daarnaast fungeert de RvT als klankbord voor de RvB en vervult hij de werkgeversrol richting de raad van bestuur. Vanuit goed werkgeverschap inspireert, bevraagt, adviseert en voorziet de raad de beide bestuurders van feedback. De werkwijze van de RvT is omschreven in het Reglement Raad van Toezicht. Hierin is o.a. opgenomen dat de raad werkt met commissies: de Commissie Financiën en Vastgoed, de Commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie. De commissies adviseren de raad over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de raad voor. De RvT bestaat uit de volgende vijf leden:

 • Jacques Moors, voorzitter
 • Paul Rodrigues, vice voorzitter, commissie financiën en vastgoed
 • Arie Brienen, commissie financiën en vastgoed
 • Ruud Dirkse, commissie kwaliteit en veiligheid: vacature
 • Eveline Castelijns, commissie kwaliteit en veiligheid

Algemeen profiel lid RvT

Voor ieder lid van de RvT gelden de volgende uitgangspunten:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de RvB met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Sint Jacob en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische, respectvolle en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen.

Daarnaast zijn de volgende persoonlijke kwalificaties voor ieder lid van toepassing:

 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Sint Jacob en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Over de vacature lid RvT met aandachtsgebied zorg- en dienstverlening, kwaliteit en veiligheid

De aanleiding voor de vacature is het aftreden van een lid in de RvT vanwege het verstrijken van zijn maximale benoemingstermijn. Het nieuwe lid wordt benoemd op voordracht van de CCR en is bereid om naast de RvT vergaderingen op regelmatige basis contact te onderhouden met de CCR.

Het nieuwe lid is tevens beoogd lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid en:

 • is oprecht betrokken, communicatief vaardig en kan worden gekarakteriseerd als ‘een prettig en uitgebalanceerd mens’ met uitstekende sociale vaardigheden;
 • beschikt over deskundigheid op het gebied van het bevorderen van het welzijn van de cliënten, bijvoorbeeld door het hebben van een zorgachtergrond, onderzoek en publicaties of anderszins;
 • is intrinsiek gemotiveerd voor de sector waarin Sint Jacob actief is, kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten en professionals in het werkveld van Sint Jacob;
 • heeft een heldere visie op de brede context van zorg, welzijn en dienstverlening voor cliënten en kan kennis over de best practices en innovaties opgedaan in de eigen werkervaring over bijvoorbeeld thema’s, zoals eenzaamheidsbestrijding en persoonsgerichte zorg, inbrengen;
 • heeft zicht op zaken die van invloed zijn op de kwaliteit en veiligheid van de cliëntenzorg, zoals de groeiende personeelstekorten;
 • is een stevige persoonlijkheid, actief en inhoudelijk betrokken, out of the box denkend en sterk in het vragend (en dus minder vanuit de eigen mening of oordeel) discussiëren;
 • beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen en het vermogen om vanuit de toezichthoudende rol op hoofdlijnen naar de organisatie te kijken en vanuit die kwaliteit het bestuur uit te dagen en te inspireren;
 • heeft oog voor de teamdynamica, -effectiviteit en -ontwikkeling binnen de RvT en kan hierop vanuit de toezichthoudende rol op reflecteren;
 • heeft bij voorkeur een duidelijke binding met de regio.

De RvT draagt in de samenstelling van het team zorg voor de benodigde diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, en regionale binding en rol in het team.

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Over de procedure

De RvT en de CCR van Sint Jacob laten zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Karen Kragt, partner van Partners at Work. Voor aanvullende informatie is zij bereikbaar via: 035 54 80 760.

U kunt uw interesse tot 26 april kenbaar maken door uw CV, motivatie en indicatie van uw voorkeurs groepsrol (BELBIN https://www.123test.nl/groepsrollentest/) te uploaden bij deze vacature via: https://partnersatwork.nl/vacatures/

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Een gesprek met de selectiecommissie, bestaande uit Jacques Moors (voorzitter RvT), Eveline Castelijns (lid RvT, tevens commissie kwaliteit en veiligheid), Rieta van Staalduine (voorzitter van de CCR) en Irma Krieg (bestuurder zorg en revalidatie, als aanzittend adviseur)
 • Daarna volgt een adviesgesprek met de voltallige CCR, de overige leden van de RvT en de RvB en een delegatie van de OR.
 • De benoeming vindt bij voorkeur plaats in de RvT vergadering van 25 mei of in ieder geval kort daarna, zodat het nieuwe lid aanwezig kan zijn op de eerst volgende RvT vergadering van 8 juli.

De vorm van de gesprekken (face to face dan wel via video) is afhankelijk van de geldende maatregelen en richtlijnen i.v.m. Corona op dat moment.

Informatiebronnen: Kijk hier voor diverse naslag documenten en achtergrond informatie over de organisatie: https://www.sintjacob.nl/organisatie/

Kom jij ons team versterken?