Kwetsbare ouderen vinden bij ons een warm en veilig thuis.

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Stichting Sint Jacob gevestigd aan de Floris van Adrichemlaan 15, 2035 VB Haarlem en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41226861, hierna aan te duiden als Sint Jacob.

 

Verwerking van persoonsgegevens door Sint Jacob

Voor Sint Jacob is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Sint Jacob respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Sint Jacob streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener(s) of uw HRM adviseur.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Sint Jacob is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Sint Jacob verwerkt en met welke doelen wij dat doen.. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 juni 2022.

 

Doeleinden van verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Sint Jacob verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Om u te informeren over nieuwe producten en / of diensten van Sint Jacob;
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 • Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening*;
 • Het verbeteren van de dienstverlening van Sint Jacob;*
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.*

(de doeleinden van verwerking met een * betreffen de grondslag Gerechtvaardigd belang)

 

Gerechtvaardigd belang

Voor de doeleinden van de verwerking met een * beroept Sint Jacob zich op de grondslag het gerechtvaardigd belang. Dit is één van de rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • (direct) marketingdoeleinden;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van zorg te verbeteren
 • Fraudepreventie. Controle wie inlogt op de informatiesystemen, zoals bijvoorbeeld in het ECD.
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n), zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi.
 • Beveiliging van de gebouwen, eigendommen van cliënten en eigendommen van Sint Jacob.

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie hierover vindt u verderop in dit statement.

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen bestaan uit de volgende gegevens:

– Personalia (inclusief personalia van een eventueel wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde van betrokkenen);

– Identificatienummer/burger service nummer (BSN);

– Adres en telefoonnummer;

– Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat;

– Zorginhoudelijke en medische gegevens;

– Financiële en administratieve gegevens;

De organisatie verwerkt geen persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken. Dergelijke verwerkingen zijn verboden tenzij betrokkene de organisatie hiertoe nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Bewaartermijnen

Sint Jacob bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, te bereiken of voor zolang nodig is om aan een wettelijk voorschrift te voldoen.

 

Verstrekking aan derden

Sint Jacob verstrekt de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met Sint Jacob sluit. Wanneer Sint Jacob om persoonsgegevens vraagt dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Sint Jacob niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Sint Jacob maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en / of profiling.

 

Beveiliging

Sint Jacob neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data (versleutelen van gegevens), versleutelde communicatie bij e-mailverkeer en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Sint Jacob toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Sint Jacob verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers (andere partijen die in opdracht van Sint Jacob uw persoonsgegevens verwerken) en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

 

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje

Inzagerecht

U heeft het recht de door Sint Jacob verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen in het kader van de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sint Jacob of een derde. Dit verzoek wordt gehonoreerd, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden door Sint Jacob worden aangevoerd die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Sint Jacob en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de (direct) marketingdoeleinden worden gebruikt.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek mogen gegevens niet gebruikt worden;

2. Gegevens mogen niet verwerkt worden, maar u wilt als betrokkene dat de gegevens niet gewist worden;

3. Indien Sint Jacob de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld voor een juridische procedure.

4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar mogen gegevens niet verwerkt worden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Sint Jacob verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van deze rechten is voor in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Om misbruik te voorkomen en om ervoor te zorgen dat wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Sint Jacob heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Sint Jacob over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van Sint Jacob. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacy statement.

 

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijziging privacy statement

Sint Jacob behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen in op de website van Sint Jacob worden gepubliceerd.

 

Contactgegevens voor klachten en vragen

Bij klachten of vragen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via de onderstaande gegevens:

Stichting Sint Jacob

T.a.v. Functionaris gegevensbescherming

Floris van Adrichemlaan 15, 2035 VB Haarlem

Functionaris Gegevensbescherming: Privacy@sintjacob.nl

 

Beveiligde mail

E-mail is een snelle manier om berichten te versturen. De inhoud is vaak vertrouwelijk. De afzender wil dan liever niet dat iemand anders dan de ontvanger de inhoud leest. Sint Jacob verstuurt alle vertrouwelijke E-mails via Zivver. De mails worden via een beveiligde omgeving versleuteld verzonden. Berichten die via Zivver zijn verzonden kunnen dus alleen door de juiste ontvanger worden gelezen.

Niet iedereen maakt gebruik van Zivver. In dat geval ontvangt u via e-mail een uitnodiging om het bericht (na identificatie) in een veilige webomgeving op te halen. U kunt veilig inloggen, het bericht lezen en desgewenst beantwoorden.

Met het beveiligd versturen van e-mails wordt door Sint Jacob voldaan aan wettelijke regelgeving.

 

Cookiebeleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Cookie-instellingen wijzigen

Eerdere instellingen kun je via onderstaande link wijzigen.

Ga naar mijn cookie-instellingen

 

Cookies in- en uitschakelen en verwijderen

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Eerdere instellingen kun je via onderstaande link wijzigen.

Ga naar mijn cookie-instellingen

 

Sessiecookies

Deze website maakt gebruik van sessiecookies. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Sessiecookies zijn noodzakelijk voor een ongestoord gebruik van de website. Als je bijvoorbeeld teruggaat naar een vorige pagina, is de informatie van die vorige pagina nog steeds bekend dankzij de sessiecookies.Ook wordt met behulp van sessiecookies in de logfiles op de server opgeslagen welke onderdelen van de website je tijdens een bezoek hebt bekeken. Behalve een IP-adres bevatten deze sessie-cookies geen persoonlijke gegevens. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

Daarbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De inrichting van Google Analytics op deze website is in overeenstemming met de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat houdt in dat

• Sint Jacob een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;

• Sint Jacob het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd, waarmee de data zoveel mogelijk geanonimiseerd zijn;

• Sint Jacob ‘gegevens delen’ met Google heeft uitgezet;

• Sint Jacob geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

» Ga naar het privacybeleid van Google

 

Vimeo

Sommige video’s op deze website worden gehost bij de Amerikaanse videodienst Vimeo. Vimeo plaatst cookies bij een bezoek aan de pagina’s waar die video’s voorkomen.

Wij hebben daar geen invloed op.

Voor het tonen van die video’s moet je daarom eerst toestemming geven voor het plaatsen van cookies.

Om te zien hoe Vimeo omgaat met persoonsgegevens:

» Ga naar het privacybeleid van Vimeo

» Ga naar het cookiebeleid van Vimeo

 

Youtube

Sommige video’s op deze website worden gehost bij de Amerikaanse videodienst Youtube. Youtube plaatst cookies bij een bezoek aan de pagina’s waar die video’s voorkomen.

Wij hebben daar geen invloed op.

Voor het tonen van die video’s moet je daarom eerst toestemming geven voor het plaatsen van cookies.

Om te zien hoe Youtube omgaat met persoonsgegevens:

» Ga naar het privacybeleid van Youtube

» Ga naar het cookiebeleid van Youtube

 

Meer informatie over cookies?

Op de website van de Consumentenbond kan je meer informatie over cookies vinden:

» Wat zijn cookies?

» Cookies verwijderen of weigeren

 

Scroll naar boven