"Wonen of revalideren bij Sint Jacob, dat is wonen of revalideren zoals u wenst. "

Organisatie

De organisatie van Sint Jacob is transparant en zo ingericht dat we iedereen zien en horen
die bij de stichting betrokken is. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding.
Medewerkers, cliënten en naasten van cliënten praten mee: de bestuurders overleggen op
vaste tijden met de ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. Een onafhankelijke Raad
van Toezicht controleert het functioneren van de Raad van Bestuur.

Kijk hier voor het organigram Sint Jacob.
Kijk hier voor het organigram van onze WLZ-locaties.

Kijk hier voor onze personele gegevens. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit Irma Krieg (portefeuille Zorg & Revalidatie) en Eduard van Bockel (portefeuille Bedrijfsvoering). Zij zijn verantwoordelijk voor het strategisch beleid van Sint Jacob, inclusief organisatieontwikkeling en huisvesting.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat, van links naar rechts, uit mevrouw M. Derksen, de heer J.M.J. Moors (voorzitter), mevrouw E. Castelijns, de heer A. Brienen en de heer F. Bosveld. Zij zien toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en beoordelen onder meer de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht houden zich aan de Governancecode Zorg 2022. Hun bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Sint Jacob en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Klik hier voor het jaarverslag 2021 van de Raad van Toezicht.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit 15 leden. Zij vertegenwoordigen alle medewerkers van Sint Jacob. In periodiek overleg met de bestuurders bespreken de raadsleden de algemene gang van zaken, de bedrijfsvoering en het sociaal beleid. De Raad van Bestuur legt ook haar (voorgenomen) besluiten ter informatie, advisering of instemming voor aan de OR.

Centrale Cliëntenraad

De cliënten van Sint Jacob zijn vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De raadsleden zijn afgevaardigden van de cliënten- en familieraden van de verschillende locaties. De CCR behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Sint Jacob. Afhankelijk van het onderwerp brengt ze gevraagd (verzwaard) advies uit aan de Raad van Bestuur of maakt ze gebruik van het recht om ongevraagd advies uit te brengen. De CCR overlegt elke zes weken met de Raad van Bestuur en eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht.

Kijk hier voor het jaarverslag 2022 van de CCR. 

ANBI status

Stichting Sint Jacob en Stichting Vrienden van Sint Jacob staan bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en donaties die aan ons worden gedaan aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Download hier het ANBI-formulier.

Kijk voor meer informatie over Stichting Vrienden van Sint Jacob hier

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!