Organisatie

Bij Stichting Sint Jacob verlenen ongeveer 700 medewerkers en 400 vrijwilligers zorg en diensten aan ruim 800 cliënten in de gemeenten Haarlem, Heemstede en Overveen.

De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Een Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen en keurt onder meer de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed. De wijze van toezicht is vastgelegd in de statuten van de stichting en de reglementen van de RvT en RvB, waarbij een gedragscode, in overeenstemming met de Health Care Governance als uitgangspunt is genomen.

Stichting Sint Jacob wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, die op dit moment bestaat uit de interim bestuurder Wim Nicolaas. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, inclusief de bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en huisvesting. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de directieleden en de overige leden van het managementteam. De directeuren Zorg, Revalidatie, Bedrijfsvoering en HR geven leiding aan de locaties en de ondersteunende diensten. De Raad van Bestuur voert in het kader van de medezeggenschap regelmatig overleg met de ondernemingsraad (OR) en het centraal cliëntenplatform (CCP).​

Sint Jacob en Perspekt

Al onze locaties hebben het felbegeerde Prezo keurmerk voor de zorg behaald. Prezo is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T). Een Prezo keurmerk betekent dat de bewoner daadwerkelijk centraal staat, dat er gestuurd wordt op prestaties en dat kwaliteit ook als mensenwerk wordt gezien.

In de pdf vindt u een overzicht van de personele gegevens van juli 2017.