Organisatie

 • Oprechte aandacht voor mensen.

De organisatie van Sint Jacob is transparant en zo ingericht dat we iedereen zien en horen die bij de stichting betrokken is. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding. Medewerkers, cliënten en naasten van cliënten praten mee: de bestuurders overleggen op vaste tijden met de ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. Een onafhankelijke Raad van Toezicht controleert het functioneren van de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit Gitta Hoeks (portefeuille Zorg & Revalidatie) en Eduard van Bockel (portefeuille Bedrijfsvoering). Zij zijn verantwoordelijk voor het strategisch beleid van Sint Jacob, inclusief organisatieontwikkeling en huisvesting.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de heer J.M.J. Moors (voorzitter), mevrouw E. Castelijns (vicevoorzitter), mevrouw M. Derksen, mevrouw J. Hilkes en de heer F. Bosveld. Zij zien toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en beoordelen onder meer de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht houden zich aan de Governancecode Zorg 2022. Hun bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Sint Jacob en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Klik hier voor het jaarverslag 2022 van de Raad van Toezicht.

 • Ondernemingsraad

  De ondernemingsraad (OR) bestaat uit 15 leden. Zij vertegenwoordigen alle medewerkers van Sint Jacob. In periodiek overleg met de bestuurders bespreken de raadsleden de algemene gang van zaken, de bedrijfsvoering en het sociaal beleid. De Raad van Bestuur legt ook haar (voorgenomen) besluiten ter informatie, advisering of instemming voor aan de OR.

  Kijk hier voor het jaarverslag 2022 van de OR.

 • Centrale Cliëntenraad

  De cliënten van Sint Jacob zijn vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De raadsleden zijn afgevaardigden van de cliënten- en familieraden van de verschillende locaties. De CCR behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Sint Jacob. Afhankelijk van het onderwerp brengt ze gevraagd (verzwaard) advies uit aan de Raad van Bestuur of maakt ze gebruik van het recht om ongevraagd advies uit te brengen. De CCR overlegt elke zes weken met de Raad van Bestuur en eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht.

  Kijk hier voor het jaarverslag 2023 van de CCR.

   

   

 • ANBI status

  Wij staan bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en donaties die aan ons worden gedaan aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

  Download hier het ANBI-formulier.

Scroll naar boven