Complimenten en klachten

  • Feedback wijst ons de weg vooruit.

Heeft u een compliment of een suggestie om onze zorg en dienstverlening verder te verbeteren? Dan horen wij natuurlijk graag van u! U kunt uw compliment of idee kwijt op speciale kaartjes met smileys, die u vindt in de hal van elke locatie. U kunt uw compliment of verbetersuggestie ook insturen via ons digitale formulier.

Wij zorgen ervoor dat uw compliment terechtkomt bij alle betrokkenen medewerkers.

Heeft u een klacht?

We doen er alles aan om te zorgen dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Sint Jacob. Toch kan het voorkomen dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over onze zorg of dienstverlening, of over de manier waarop u bent bejegend. Wij horen dat dan graag van u, zodat wij onze zorg en dienstverlening kunnen verbeteren.

Wat te doen bij een klacht?

Wij streven naar een laagdrempelige klachtbehandeling. Daarom adviseren wij u uw klacht eerst te bespreken met de betrokken medewerker. Komt u samen niet tot een oplossing, neemt u dan contact op met de coördinerend verzorgende van de afdeling of de manager Zorg en Dienstverlening van uw locatie. Zij gaan graag met u in gesprek.

U kunt uw opmerking of ongenoegen ook kenbaar maken via speciale kaartjes met smileys. Deze kaartjes vindt u in de hal van elke locatie. Ons digitale klachtenformulier kunt u hier downloaden. Wij nemen uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling. Onze klachtenregeling vindt u hier.

Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken afgehandeld te hebben en u daarvan een terugkoppeling te geven.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, het expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. De klachtenfunctionaris is altijd beschikbaar om over het voorval te praten. Zij zal u op de hoogte brengen van alle mogelijke vervolgstappen. Misschien wilt u alleen een ontevredenheid melden of een signaal afgeven. Streeft u naar een oplossing, dan kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkenen. Uw klacht wordt binnen 6 weken professioneel opgelost.

Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

De klachtenfunctionaris is bereikbaar op telefoonnummer 06 4844 5538 en e-mailadres bemiddeling@quasir.nl.

Schriftelijk melden

U kunt ook een brief sturen:

Quasir Klachtbemiddeling

t.a.v. coördinator abonnementen

Postbus 1021

7940 KA Meppel

Geschillencommissie

Als een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u een geschil aanhangig maken bij Landelijke Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.

De Geschillencommissie Zorg

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

website: De Geschillencommissie Zorg

U moet binnen 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij de zorgaanbieder indient, het geschil indienen bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.

Onafhankelijke clientenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Elke cliënt die onder de reikwijdte van de Wzd valt heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon (cvp). Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid. De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg.

Hier leest u meer over de cvp.

Scroll naar boven